هیئت وزیران تصویب کرد:

اختصاص شصت میلیارد ریال برای بیمه حوادث اماکن مسکونی مددجویان کمیته امداد

دولت

با تصویب هیئت وزیران مبلغ شصت میلیارد ریال برای بیمه حوادث اماکن مسکونی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در اختیار کمیته یادشده قرار می گیرد.

هیئت وزیران مقرر کرد مبلغ شصت میلیارد ریال برای بیمه حوادث اماکن مسکونی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در اختیار کمیته یادشده قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، با تصویب هیئت وزیران مبلغ شصت میلیارد ریال برای بیمه حوادث اماکن مسکونی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در اختیار کمیته یادشده قرار می گیرد.

در مصوبه هیئت وزیران آمده است:

مبلغ شصت میلیارد ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند (ش) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، برای بیمه حوادث اماکن مسکونی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در اختیار کمیته یادشده قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط و با هماهنگی و نظارت سازمان مدیریت بحران کشور هزینه شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 7/11/1393 برای اجرا به وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

کد N703399