توسط نجفقلی حبیبی صورت گرفت؛

قرائت پیام سیدمحمد خاتمی در کنگره سراسری انجمن اسلامی معلمان

سیاست داخلی

نجفقلی حبیبی ضمن تبریک به مناسبت تشکیل چهارمین کنگره سراسری انجمن اسلامی معلمان ایران پیام سید محمدخاتمی را قرائت کرد.

پیام رئیس دولت اصلاحات در چهارمین کنگره سراسری انجمن اسلامی معلمان ایران قرائت شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نجفقلی حبیبی ضمن تبریک به مناسبت تشکیل چهارمین کنگره سراسری انجمن اسلامی معلمان ایران پیام سید محمدخاتمی را قرائت کرد.

کد N699764