مجلس تصویب کرد: مازاد درآمدهای دستگاه‌ها به خزانه کشور واریز می‌شود

مجلس نهم

ایرنا نوشت:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که مازاد درآمدهای دستگاه های اجرایی و درآمدهای استانی به خزانه کشور واریز شود.

نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در ادامه بررسی برخی از مواد طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعاده شده از سوی شورای نگهبان با حذف بند (ی) ماده 37 آن موافقت کردند.

در این بند آمده بود که مازاد درآمد اختصاصی دستگاه های اجرایی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود حسب مورد به همان دستگاه اجرایی که درآمد را کسر کرده است، اختصاص می یابد تا طبق موافقت نامه متبادله با سازمان مدیریت برنامه ریزی هزینه شود.

همچنین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور ذیل ردیف های وزارت راه و شهرسازی ذکر می شود مشمول تسهیلات قانونی موضوع مقررات مربوط به دانشگاه ها برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان آموزش پزشکی.

نمایندگان مجلس همچنین با حذف بند (ل) ماده 37 نیز موافقت کردند.

در این بند آمده بود مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود با اعلام خزانه داری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط سازمان مدیریت برنامه ریزی توزیع می شود. 50 درصد از مازاد درآمدهای استان های توسعه یافته و صد درصد مازاد درآمد سایر استان ها به خود همان استان به نسبت 80 درصد تملک دارایی های سرمایه ای و 20 درصد اعتبارات هزینه ای اختصاص می یابد و مابقی اعتبار استان های توسعه یافته در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار می گیرد و در راستای تعادل بخشی و ارتقای شاخص های توسعه یافتگی بین استان های توسعه نیافته توزیع شود.

همچنین نمایندگان مجلس بند (س) ماده 37 را حذف کردند. در این بند تصریح شده بود که هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور حداکثر تا 2.5 درصد اعتبارات ذیربط با احتساب اعتبارات تخصیص یافته از منابع بودجه عمومی کشور توسط سازمان مدیریت برنامه ریزی تعیین می شود.

شورای برنامه ریزی استان حداقل 8 درصد از اعتبارات عمرانی استان ها را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان قرار می دهد تا صرف اجرای طرح های عمرانی و بهسازی روستاهای استان شود.

 

45503

کد N698288