با تصویب نمایندگان صورت گرفت؛

معرفی اموال جایگزین در پرونده‌ اعضای ستاد کل نیروهای مسلح

مجلس

طبق این مصوبه در اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی محکوم به احکام صادره از مراجع قضایی علیه نیروهای مسلح٬ ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است نسبت به معرفی اموال یا حساب جایگزین اقدام کند.

موافقت نمایندگان برای احکام صادره جدیدی از مراجع قضایی علیه نیروهای مسلح٬ در صحن علنی امروز مجلس صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شورای نگهبان جهت تامین نظر این شورا امروز در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

طبق این مصوبه در اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی محکوم به احکام صادره از مراجع قضایی علیه نیروهای مسلح با رعایت همه مهلت‌های قانونی مقرر از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای مسلح موضوع اعتبار ردیف ۵-۱۱۱۱۰۰ قانون بودجه قابل برداشت از در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت ۴۵ روز پس از ابلاغ نسبت به معرفی اموال یا حساب جایگزین اقدام کند.

براساس تبصره‌ای که در این ماده وجود دارد پس از انقضای مهلت فوق مرجع قضایی می‌تواند نسبت به توقیف و برداشت محکوم‌به از محل سایر حساب‌های محکوم‌علیه اصلی به استثنای حساب‌های مربوط به بنیه دفاعی و پرداخت حقوق اقدام کند.

طبق این مصوبه در اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی محکوم به احکام صادره از مراجع قضایی علیه نیروهای مسلح٬ ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است نسبت به معرفی اموال یا حساب جایگزین اقدام کند.

کد N697967