فیلم/ تظاهرات مردم اوکیناوا در اعتراض به حضور نظامیان آمریکایی

سیاسی

هزارا نفر از مردم اوکیناوا در اعتراض به ادامه حضور نظامیان آمریکایی در ژاپن دست به تظاهرات زدند.

فیلم/ تظاهرات مردم اوکیناوا در اعتراض به حضور نظامیان آمریکاییهزارا نفر از مردم اوکیناوا در اعتراض به ادامه حضور نظامیان آمریکایی در ژاپن دست به تظاهرات زدند.