فیلم/ اعتراض شهروندان ژاپنی به سیاست های شینزو آبه

سیاسی

هزاران نفر از شهروندان ژاپنی ضمن اعتراض به سیاست های نخست وزیر این کشور خواستار آزادی گروگان ژاپنی از دست داعش شدند.

فیلم/ اعتراض شهروندان ژاپنی به سیاست های شینزو آبههزاران نفر از شهروندان ژاپنی ضمن اعتراض به سیاست های نخست وزیر این کشور خواستار آزادی گروگان ژاپنی از دست داعش شدند.