فیلم/ برخورد پلیس آلمان با معترضان جنبش پگیدا

سیاسی

برگزاری تظاهرات زودتر از موعد طرفداران جنبش ضداسلامی پیگیدا در شهر درسدن آلمان، با برخورد پلیس با قانون شکنان همراه بود.

فیلم/ برخورد پلیس آلمان با معترضان جنبش پگیدابرگزاری تظاهرات زودتر از موعد طرفداران جنبش ضداسلامی پیگیدا در شهر درسدن آلمان، با برخورد پلیس با قانون شکنان همراه بود.