هیئت وزیران تصویب کرد؛

اختصاص سی میلیارد ریال برای تأمین آب شرب شهر عنبران

دولت

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ سی میلیارد ریال برای تأمین آب شرب شهر عنبران ناشی از پدیده خشکسالی در اختیار استانداری اردبیل قرار می گیرد.

مبلغ سی میلیارد ریال برای تأمین آب شرب شهر عنبران ناشی از پدیده خشکسالی در اختیار استانداری اردبیل قرار می گیرد.

به گزارش ایلنا در مصوبه هیئت وزیران اینگونه آمده است:

1) مبلغ سی میلیارد (000ر000ر000ر30) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، برای تأمین آب شرب شهر عنبران ناشی از پدیده خشکسالی در اختیار استانداری اردبیل قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

2) استانداری اردبیل موظف است ضمن نظارت بر اجرای این تصویب نامه، گزارش عملکرد اعتبار یاد شده را هر سه ماه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 1/11/1393 برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

کد N695356