میر کاظمی در نطق میان دستور:

فاصله درآمدها و هزینه ها ما را از اقتصاد مقاومتی دور می کند

سیاسی

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه در دو سال اخیر فاصله بین درآمدهای عمومی و هزینه های جاری افزایش یافته است گفت: این امر ما را از اقتصاد مقاومتی دور کرده و آسیب پذیری اقتصادی کشور را بیشتر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران در مجلس در نطق میان دستور با اشاره به ضرورت توجه به روند هزینه ها منابع و درآمدهای عمومی کشور تحت عنوان منابع و مصارف گفت: در سال های گذشته از شاخص های کلان اقتصادی از جمله تورم بیکاری و بهره وری رضایت وجود نداشته است و این روند قابل قبول نبوده علی رغم اینکه وقت زیادی برای تدوین آن در مجلس صرف می شود.

وی افزود: منابع عمومی دولت براساس بودجه مصوب در کشور نشان می دهد بین آنچه ما تصویب می کنیم با آنچه در طول سال اتفاق می افتد فاصله معنی داری دارد و این فاصله بیش از 30 تا 40 درصد بین برنامه و عملکرد می رسد. یعنی دولت ها می توانند هرگونه تغییرات و جابه جایی را در این منابع ایجاد کنند و این بدان معناست که آنچه ما در مجلس تصویب می کنیم روی منطقی نداشته و خاصیتی ندارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: درآمد عمومی ما معمولا 45 درصد از مصارف کشور را تشکیل می دهد در حالی که طبق برنامه، هزینه جاری را باید با درآمدهای عمومی انجام دهیم؛ اما با گذشت زمان از این مسئله فاصله گرفته ایم بخصوص در دو سال اخیر که این فاصله بیشتر شده است و این امر خلاف قانون توسعه به شمار می رود.

میر کاظمی گفت: این امر دور شدن از اقتصاد مقاومتی را منجر شده و آسیب پذیری اقتصادی را در کشور بیشتر می کند.

نماینده مردم تهران افزود: براساس آمار میزان مالیات در صحن مصارف کشور در حال پایین آمدن است  که نشان دهنده فروش دارایی ها در کشور است و این نشان دهنده رشد غیر قابل منطقی هزینه های جاری در کشور دارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در سال قبل 35 درصد رشد هزینه جاری داشتیم. در حالی که مگر چقدر در مذاکرات توانستیم درآمد ایجاد کنیم در حقیقت دارایی های کشور از یک حساب بلوکه شده به یک حساب بلوکه شده دیگر منتقل شد و نتوانستیم استفاده چندانی از این دارایی ها داشته باشیم.