40 درصد کودکان افغانستان دچار سوء تغذیه هستند

سیاسی

مقامات محلی یونیسف (صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد) در افغانستان گفته اند که حداقل چهل درصد از کودکان این کشور، به سوء تغذیه دچار هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر در کابل، این رقم طی ده سال گذشته حدود بیست درصد کاهش یافته است. عزيز فروتن، سخنگوي يونیسف (صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل متحد) در کابل در گفتگو با یک رادیوی محلی گفت که در سال 2004، حداقل شصت درصد بوده و برنامه های این صندوق طی سالهای گذشته، این رقم را به شدت کاهش داده است.

وی، هرچند که تلاشهای صورت گرفته برای رفع سوء تعذیه کودکان را گسترده توصیف کرد، اما آن را راضی کننده ندانست.