فیلم/یورش نظامیان آل خلیفه به تظاهرات کنندگان در جزیره ستره بحرین

سیاسی

بین الملل: نظامیان آل خلیفه علاوه بر تلاش برای زیر گرفتن تظاهرات کنندگان در جزیره ستره بحرین با گازهای سمی به آنها حمله ور شدند.

فیلم/یورش نظامیان آل خلیفه به تظاهرات کنندگان در جزیره ستره بحرینبین الملل: نظامیان آل خلیفه علاوه بر تلاش برای زیر گرفتن تظاهرات کنندگان در جزیره ستره بحرین با گازهای سمی به آنها حمله ور شدند.