فیلم/مبارزه ارتش لبنان با تروریست ها در مرز با سوریه

سیاسی

بین الملل: ارتش لبنان در مناطق راس بعلبک در مرز با سوریه با تروریست های تکفیری درگیر شد.

فیلم/مبارزه ارتش لبنان با تروریست ها در مرز با سوریهبین الملل: ارتش لبنان در مناطق راس بعلبک در مرز با سوریه با تروریست های تکفیری درگیر شد.