فیلم/ادامه تظاهرات در حمایت از آزادی «شیخ علی سلمان» در بحرین

سیاسی

بین الملل: ساکنان منطقه البلاد القدیم در بحرین همچنان به تظاهرات در مخالفت با ادامه بازداشت دبیر کل جمعیت الوفاق ادامه می دهند.

فیلم/ادامه تظاهرات در حمایت از آزادی «شیخ علی سلمان» در بحرینبین الملل: ساکنان منطقه البلاد القدیم در بحرین همچنان به تظاهرات در مخالفت با ادامه بازداشت دبیر کل جمعیت الوفاق ادامه می دهند.