وزرای دارای تابعیت دوگانه عامل جنجال در پارلمان افغانستان

سیاسی

اختلاف نظر میان نمایندگان پارلمان افغانستان بر سر وزرای معرفی شده دارای تابعیت دوگانه به تشنج در جلسه علنی امروز منجر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، در جلسه علنی صلح امروز که سه نفر از وزرای معرفی شده توسط محمد اشرف غنی و همچنین رئیس امنیت ملی افغانستان به ارائه برنامه های کاری خود پرداختند، تعدادی از نمایندگان، خواهان اختصاص صندوق اخذ رای اعتماد برای وزرای حذف شده از لیست به دلیل داشتن تابعیت دوم گردیدند.

شکریه بارکزی از نمایندگان مجلس افغانستان با تاکید بر این نکته که قانون اساسی، مانع حضور افراد دو تابعیتی در کابینه نیست، از برخی از نمایندگان دارای تابعیت دوگانه نیز برای حضور در مجلس شورای ملی انتقاد کرد.

در ساعاتی از جلسه صبح امروز، نمایندگانی که با حذف وزرای دو تابعیتی مخالف بودند، با کوبیدن بر میزهای مقابل خود، فضای عمومی مجلس را به هم زدند.

پس از معرفی نامزد های تصدی بیست و پنج وزارتخانه از سوی رئیس جمهور افغانستان به پارلمان که حدود چهارماه به طول انجامید، هفت نفر از این افراد توسط مجلس و به دلیل داشتن تابعیت دوم از لیست بررسی حدف شدند.

برخی از کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند که حذف این هفت نیز از کابینه، انگیزه های سیاسی داشته و ارتباطی به تابعیت دوم آنها ندارد.