فیلم/ فرودگاه دونتسک پس از درگیری های اخیر

سیاسی

درگیری های اخیر بین ارتش اوکراین و جدایی طلبان بر سر تصرف فرودگاه استراتژیک این منطقه، فرودگاه مذکور را به ویرانه تبدیل کرده است.

فیلم/ فرودگاه دونتسک پس از درگیری های اخیردرگیری های اخیر بین ارتش اوکراین و جدایی طلبان بر سر تصرف فرودگاه استراتژیک این منطقه، فرودگاه مذکور را به ویرانه تبدیل کرده است.