فیلم/جذب و آموزش جوانان فلسطینی در غزه از سوی گردانهای عزالدین قسام

سیاسی

بین الملل: گردانهای قسام وابسته به حماس در راستای تقویت مقاومت و توان رزمی خود اقدام به ثبت نام و آموزرش جوانان فلسطینی در غزه نموده است.

فیلم/جذب و آموزش جوانان فلسطینی در غزه از سوی گردانهای عزالدین قسامبین الملل: گردانهای قسام وابسته به حماس در راستای تقویت مقاومت و توان رزمی خود اقدام به ثبت نام و آموزرش جوانان فلسطینی در غزه نموده است.