فیلم/وداع عین قانا با شهید مقاومت

سیاسی

بین الملل: مردم «عین قانا» در اقلیم التفاح در جنوب لبنان با رزمنده مقاومت «محمد علی ابوالحسن» وداع و بر وفاداری به آرمان های وی تاکید کردند.

فیلم/وداع عین قانا با شهید مقاومتبین الملل: مردم «عین قانا» در اقلیم التفاح در جنوب لبنان با رزمنده مقاومت «محمد علی ابوالحسن» وداع و بر وفاداری به آرمان های وی تاکید کردند.