فیلم/رعب و وحشت اسرائیلی ها در الجلیل

سیاسی

بین الملل: اخبار مربوط به نفوذ رزمندگان مقاومت به الجلیل در فلسطین اشغالی موجی از وحشت را میان شهرک نشینان صهیونیست ایجاد کرد.

فیلم/رعب و وحشت اسرائیلی ها در الجلیلبین الملل: اخبار مربوط به نفوذ رزمندگان مقاومت به الجلیل در فلسطین اشغالی موجی از وحشت را میان شهرک نشینان صهیونیست ایجاد کرد.