فیلم/ لحظات خطرناک فرود هواپیما در باد شدید فرودگاه بیرمنگام انگلیس

سیاسی

گروه بین الملل: وزش باد شدید در فرودگاه بیرمنگام انگلیس لحظات پرخطری را برای فرود دو فرد هواپیما رقم زد.

فیلم/ لحظات خطرناک فرود هواپیما در باد شدید فرودگاه بیرمنگام انگلیسگروه بین الملل: وزش باد شدید در فرودگاه بیرمنگام انگلیس لحظات پرخطری را برای فرود دو فرد هواپیما رقم زد.