فیلم/ تصاویر اختصاصی المنار از مکان شهادت نیروهای حزب الله

سیاسی

گروه بین الملل:خبرنگار شبکه المنار با حضور در مکان شهادت نیروهای حزب الله لبنان گزارشی تهیه کرده است. ساکنان این منطقه القنیطره هم که سوری هستند در این گزارش بر همبستگی با مقاومت تاکید کردند.

فیلم/ تصاویر اختصاصی المنار از مکان شهادت نیروهای حزب اللهگروه بین الملل:خبرنگار شبکه المنار با حضور در مکان شهادت نیروهای حزب الله لبنان گزارشی تهیه کرده است. ساکنان این منطقه القنیطره هم که سوری هستند در این گزارش بر همبستگی با مقاومت تاکید کردند.