فیلم/ شلیک گاز اشک آور به دانش آموزان در کنیا

سیاسی

پلیس کنیا با شلیک گاز اشک آور سعی کرد دانش آموزانی را که به تخریب یک مدرسه اعتراض می کردند، متفرق کند.

فیلم/ شلیک گاز اشک آور به دانش آموزان در کنیاپلیس کنیا با شلیک گاز اشک آور سعی کرد دانش آموزانی را که به تخریب یک مدرسه اعتراض می کردند، متفرق کند.