فیلم/ برقراری نظم ترافیکی به سبک پلیس هندی

سیاسی

روش عجیب یک پلیس هندی برای برقراری نظم ترافیکی توجه رسانه ها و شهروندان این کشور را به خود جلب کرده است.

فیلم/ برقراری نظم ترافیکی به سبک پلیس هندیروش عجیب یک پلیس هندی برای برقراری نظم ترافیکی توجه رسانه ها و شهروندان این کشور را به خود جلب کرده است.