فیلم/ حفاظت از مراکز صهیونیستها توسط ارتش در بروکسل

سیاسی

صدها نظامی بلژیکی حفاظت از مراکز صهیونیستی و دفاتر دیپلماتیک را در مقابل حملات احتمالی عهده دار شدند.

فیلم/ حفاظت از مراکز صهیونیستها توسط ارتش در بروکسلصدها نظامی بلژیکی حفاظت از مراکز صهیونیستی و دفاتر دیپلماتیک را در مقابل حملات احتمالی عهده دار شدند.