فیلم/ درگیری معترضان به مجله موهن فرانسوی با پلیس نیجریه

سیاسی

اعتراضات به اقدامات موهن مجله شارلی ابدو در مستعمره پیشین فرانسه با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد.

فیلم/ درگیری معترضان به مجله موهن فرانسوی با پلیس نیجریهاعتراضات به اقدامات موهن مجله شارلی ابدو در مستعمره پیشین فرانسه با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد.