فیلم/ تظاهرات امروز بحرینی ها در منطقه البلاد القدیم

سیاسی

بین الملل: مردم بحرین در ادامه تظاهرات در مخالفت با بازداشت شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق امروز نیز در منطقه بلاد قدیم طی تظاهراتی خواستار آزادی فوری وی شدند.

فیلم/ تظاهرات امروز بحرینی ها در منطقه البلاد القدیمبین الملل: مردم بحرین در ادامه تظاهرات در مخالفت با بازداشت شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق امروز نیز در منطقه بلاد قدیم طی تظاهراتی خواستار آزادی فوری وی شدند.