فیلم/ حال و هوای این روزهای بازارهای دمشق

سیاسی

گروه بین الملل: مردم ساکن پایتخت سوریه این روزها در آرامش بیشتری نسبت به ماههای اخیر قرار دارند و این ثبات و امنیت نسبی به بازارهای دمشق رونق بخشیده است.

فیلم/ حال و هوای این روزهای بازارهای دمشقگروه بین الملل: مردم ساکن پایتخت سوریه این روزها در آرامش بیشتری نسبت به ماههای اخیر قرار دارند و این ثبات و امنیت نسبی به بازارهای دمشق رونق بخشیده است.