فیلم/ کلیپ حمایت از «شیخ علی سلمان»

سیاسی

بین الملل: حسین الاکرف مداح بحرینی کلیپی در حمایت و همبستگی با دبیر کل جمعیت الوفاق که در بازداشت آل خلیفه به سر می برد، اجرا کرده است.

فیلم/ کلیپ حمایت از «شیخ علی سلمان»بین الملل: حسین الاکرف مداح بحرینی کلیپی در حمایت و همبستگی با دبیر کل جمعیت الوفاق که در بازداشت آل خلیفه به سر می برد، اجرا کرده است.