فیلم/بازداشت رئیس شورای الوفاق بحرین

سیاسی

بین الملل: نظامیان آل خلیفه امروز جمیل کاظم رئیس شورای جمعیت الوفاق بحرین را بازداشت کردند.

فیلم/بازداشت رئیس شورای الوفاق بحرینبین الملل: نظامیان آل خلیفه امروز جمیل کاظم رئیس شورای جمعیت الوفاق بحرین را بازداشت کردند.