فیلم/ دختر فرانسوی که خواهان حضور در قلمرو داعش است

سیاسی

گروه بین الملل: آندره‌ا دختر فرانسوی است که وجود زندگی نکبت بار در مناطق تحت سیطره گروهک تکفیری داعش، خواهان زندگی در این مناطق شده، وی حتی از کشته شدن اعضای مجله شارلی ابدو ناراحت نیست.

فیلم/ دختر فرانسوی که خواهان حضور در قلمرو داعش استگروه بین الملل: آندره‌ا دختر فرانسوی است که وجود زندگی نکبت بار در مناطق تحت سیطره گروهک تکفیری داعش، خواهان زندگی در این مناطق شده، وی حتی از کشته شدن اعضای مجله شارلی ابدو ناراحت نیست.