آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس فنی و حرفه‌ای ابلاغ شد

اشتغال

آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیین نامه مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیات وزیران در جلسه ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۸۷۳۳۳ مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی -مصوب ۱۳۹۱- آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی

ماده۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی - مصوب ۱۳۹۱-

ب- سازمان: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

پ- مربی: فردی که ضمن احراز شرایط مربیگری مطابق طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، توانایی انتقال دانش فنی به کارآموزان، استفاده از تجهیزات کارگاه آموزشی و فناوری و تکنولوژی روز و انجام ارزشیابی طی دوره و پایان دوره مطابق با استانداردهای مهارت و آموزشی مصوب شورای برنامه‌ریزی درسی سازمان را داشته باشد.

ت- مربی حق‌التدریس: مربی که وضعیت استخدامی وی رسمی یا پیمانی نبوده و ضمن برخورداری از شرایط عمومی و اختصاصی مربیگری با عقد قرارداد به کار گرفته شده است.

ث- سابقه آموزشی: مدت زمان تدریس هر یک از مربیان حق‌التدریسی که مطابق تبصره ماده (۴) این آیین‌نامه محاسبه می‌شود و برای تعیین اولویت تغییر وضعیت استخدامی مربیان یادشده ملاک عمل است.

ج- مناطق محروم: مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵ه مورخ ۱۰/ ۴/ ۱۳۸۸

ماده۲- سازمان موظف است تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تغییر وضعیت استخدامی به رسمی (صرفاً در مورد ایثارگران واجد شرایط) و پیمانی تعداد (۴۸۷۶) نفر از مربیان حق‌التدریس سازمان مطابق این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده۳- تغییر وضعیت مربیان حق‌التدریس در سازمان با رعایت شرایط عمومی استخدام و ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب۱۳۸۶- و پذیرش در آزمون مطابق دستورالعمل اجرایی ماده یادشده، شامل آن دسته از مربیان حق‌التدریسی خواهدبود که قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون، در سازمان شاغل بوده و در زمان تغییروضعیت استخدامی دارای مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم و بالاتر می‌باشند و همکاری آنها با سازمان نیز ادامه دارد.

ماده۴- نحوه امتیازدهی جهت اولویت در تغییروضعیت استخدامی هر یک از مربیان حق‌التدریس سازمان با لحاظ اولویت مناطق محروم، به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود:

سابقه آموزشی و مدرک تحصیلی با مدرک تحصیلی غیرمرتبط با تدریس با مدرک تحصیلی مرتبط با تدریس
هر سال سابقه آموزشی بامدرک تحصیلی دیپلم 2 3
هر سال سابقه آموزشی با مدرک تحصیلی فوق دیپلم 3 4
هر سال سابقه آموزشی با مدرک تحصیلی لیسانس 4 5
هر سال سابقه آموزشی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس 5 6
هر سال سابقه آموزشی با مدرک تحصیلی دکتری 6 7

تبصره- هر ششصد (۶۰۰) ساعت تدریس معادل یک سال سابقه آموزشی محسوب می‌شود. در هر حال ساعات تدریس مازاد بر ششصد (۶۰۰) ساعت در یک سال برای محاسبه سابقه آموزشی، منظور نخواهد شد.

ماده۵- سازمان می‌تواند تا سقف موردنیاز پست‌های غیرمربی قابل تبدیل خود را به پست مربی تبدیل نماید و برای ایجاد سایر پستهای موردنیاز تا سقف مقرر در قانون، اقدام لازم مطابق قوانین و مقررات مربوط به عمل آورد.

ماده۶- اعتبارات موردنیاز برای اجرای این آیین‌نامه از محل وجوه مربوط به حق‌التدریس مربیان موضوع ماده (۱۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۴ و همچنین دریافتی مربوط به آموزش نیروی کار ایرانی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأمین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری

انتهای پیام

کد N674498