واکنش مجلس سنای افغانستان به معرفی کابینه اشرف غنی

سیاسی

اعضای مجلس سنا در واکنش به معرفی کابینه افغانستان، دولت را به باد انتقاد گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغان گزارش دادند که برخی از اعضای مجلس سنا در واکنش به معرفی کابینه افغانستان اعلام کردند دولت به تعهدات خود در قبال انتخاب افراد شایسته و مناسب عمل نکرده است.

بسیاری از اعضای مجلس سنا در جلسه علنی مجلس اظهار داشتند کابینه‌ ای که اعلام شده است، لیاقت و شایستگی لازم را نداشته و افراد بر اساس رشته‌ تحصیلی و تجربه‌ در پست‌ ها انتخاب نشده اند.

"نثار حارث" عضو مجلس سنا در این باره گفت: پس از سه ماه و نیم، کابینه اعلام شد اما در عین حال حکومت به تعهدات خود در قبال انتخاب افراد شایسته و مناسب عمل نکرده است و بسیاری از افراد معرفی شده تجربه کافی را ندارند.

این درحالیست که "محمد هوتک" و "انار کلی هنریار " با اعتراض به اظهارات نثار حارث تاکید کردند: این موارد به ما مربوط نمی‌ شود و  مجلس نمایندگان باید در این باره تصمیم بگیرد که چه کسی در چه رشته ای درس خوانده و در کجا معرفی شده است.

"فضل‌ الهادی مسلم‌ یار" رئیس مجلس سنا نیز از اعضای مجلس نمایندگان خواست تا به افراد لایق و شایسته  و کسانیکه از تجربه کافی برخور دارند، رای بدهند.