تکلیف آزاد شدن یا در حبس ماندن حسنی مبارک به زودی مشخص می شود

بر اساس تصمیم دادگاه عالی مصر، حسنی مبارک رهبر سابق این کشور تا زمان بررسی مجدد پرونده مربوط به فساد مالی و رشوه خواری وی و تصمیم نهایی دادگاه طی چند روز آینده آزاد خواهد شد.

تکلیف آزاد شدن یا در حبس ماندن حسنی مبارک به زودی مشخص می شودبر اساس تصمیم دادگاه عالی مصر، حسنی مبارک رهبر سابق این کشور تا زمان بررسی مجدد پرونده مربوط به فساد مالی و رشوه خواری وی و تصمیم نهایی دادگاه طی چند روز آینده آزاد خواهد شد.
کد N674198