فیلم/بازداشت دانش آموزان بحرینی پس از خروج از جلسه امتحان

سیاسی

بین الملل: نظامیان آل خلیفه در ادامه اقدامات سرکوبگرانه خود دو دانش آموز بحرینی را در منطقه ستره هنگام خروج از جلسه امتحان پایان ترم بازداشت کردند.

فیلم/بازداشت دانش آموزان بحرینی پس از خروج از جلسه امتحانبین الملل: نظامیان آل خلیفه در ادامه اقدامات سرکوبگرانه خود دو دانش آموز بحرینی را در منطقه ستره هنگام خروج از جلسه امتحان پایان ترم بازداشت کردند.