فیلم/زمین خوردن نخست وزیر دانمارک در پاریس

سیاسی

بین الملل: هیلی تورنینگ اشمیت نخست وزیر هنگام پایین آمدن از پله های کاخ الیزه و حرکت به سوی محل برگزاری تجمع ضد تروریسم به زمین خورد.

فیلم/زمین خوردن نخست وزیر دانمارک در پاریسبین الملل: هیلی تورنینگ اشمیت نخست وزیر هنگام پایین آمدن از پله های کاخ الیزه و حرکت به سوی محل برگزاری تجمع ضد تروریسم به زمین خورد.