آیت الله عیسی قاسم:

تحرکات مسالمت آمیز مردم بحرین ادامه خواهد داشت

سیاسی

روحانی سرشناس بحرینی ضمن تاکید بر ادامه تحرکات مردم این کشور، اقدامات آل خلیفه برای مقابله با آن را بی ثمر توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، آیت الله عیسی قاسم تاکید کرد: تحرکات مردم بحرین ادامه دار است و تا تحقق خواسته ها تداوم می یابد و توقف این حرکت اقدامی غیر ممکن است.

وی خطاب به رژیم افزود: شما هرچه داشتید و از همه ابزار داخلی و خارجی برای درهم شکستن جنبش ملت بهره بردید اما نتوانستید خللی به تحرک مردم بحرین وارد کنید.حرکت مردمی ادامه دارد و این با وجود همه اقدامات سرکوبگرانه برای توقف آن است.

آیت الله عیسی قاسم تاکید کرد: خط مشی شیخ علی سلمان در طول عمر تحرک مردم بحرین وی را از اتهامات وارده مبرا می سازد و این اتهامات را خلاف واقعیت می کند.

وی افزود: مردم خطالب به رژیم اعلام می دارند که شما عاجز خواهید شد و ما عاجز نخواهیم شد. همه ابزارهای سرکوب شما بی فایده است. قوانین ظالمانه، اقدامات سرکوبگرانه و احکام شما برای به زانو درآوردن این ملت و دست برداشتن از شخصیتهای خود و فراموش کردن زندانیان خود در زندانهای شما اثری ندارد.

آیت الله عیسی قاسم بیان کرد: مسالمت آمیز بودن تحرکات مردم بحرین به مفهوم بی تحرکی و عدم جدیت نیست. شما هرچه آنچه در توان داشتید اعم از تجربه و توان محلی و خارجی و انواع شیوه ها برای شکست جنبش ملت و شکست آن به کار گرفتید و ثروتهای ملت را به کار بستید و از کمکهای خارجی بهره گرفتید اما نتوانستید از صلابت این تحرک کم کنید.