عودت مهمان سرای سازمان جهاد کشاورزی یزد به وزارت جهاد کشاورزی

دولت

بر اساس مصوبه پیشین هیئت وزیران در تاریخ 8/7/1391 حق استفاده از ساختمان مهمان سرای سازمان جهاد کشاورزی استان یزد واقع در شهر تهران به شورای فرهنگی و اجتماعی زنان واگذار شده بود که با مصوبه جدید هیئت وزیران این ساختمان به وزارت جهاد کشاورزی عودت داده شد.

بر اساس مصوبه پیشین هیئت وزیران در تاریخ 8/7/1391 حق استفاده از ساختمان مهمان سرای سازمان جهاد کشاورزی استان یزد واقع در شهر تهران به شورای فرهنگی و اجتماعی زنان واگذار شده بود که با مصوبه جدید هیئت وزیران این ساختمان به وزارت جهاد کشاورزی عودت داده شد.

به گزارش ایلنا، متن مصوبه به شرح زیر است:

تصویب نامه شماره 134264/ت48390 ه مورخ 8/7/1391 لغو و حق بهربرداری از ساختمان مهمانسرا سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با پلاک ثبتی (4) فرعی از (3627) اصلی، واقع در بخش (3) تهران، خیابان فلسطین شمالی، بین بزرگمهر و انقلاب، کوچه پرستو، پلاک (4) از شورای فرهنگی اجتماعی زنان به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می گردد.

این تصویب نامه در تاریخ 11/10/1393 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 11/10/1393 به وزرات جهاد کشاورزی ابلاغ کرد.

کد N670301