ابوترابی در پاسخ به علی مطهری:

حصر در نهایت رافت اسلامی بوده است

مجلس

شما درفضای واقعی کشور قرار دارید و می‌دانید آنچه که درمورد این افراد صورت گرفته است با نهایت رافت اسلامی بوده است.

نائب رئیس مجلس پس از نطق مطهری گفت: مطرح کردن این موضوعات در فضای مجلس مناسب و به مصلحت نیست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، محمدحسن ابوترابی فرد در جریان بهم خوردن نطق میان دستور علی مطهری که با شعارهای نمایندگان بهم خورد در ارتباط با صحبت‌های مطهری پیرامون مسئله حصر خطاب به علی مطهری تصریح کرد: شما درفضای واقعی کشور قرار دارید و می دانید آنچه که درمورد این افراد صورت گرفته است با نهایت رافت اسلامی بوده و اگر اراده نظام غیر از این بود با آنها باید به صورت دیگر برخورد می شد. بنابراین مطرح کردن این موضوعات در فضای مجلس مناسب و به مصلحت نیست.

کد N669471