در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید انجام شد:

مخالفت فراکسیون کارگری با تغییر قانون کار و بیمه کارگران

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو ماده از لایحه رفع موانع درمورد اصلاح قانون کار وقانون بیمه کارگران که موجب لغو قرارداد دائم با کارگران و بیمه کارگران بر اساس لیست کارفرما بود را به کمیسیون ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.

بر این اساس اصلاح دو ماده مهم از قانون کار و قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران در دستور بررسی نمایندگان قرار داشت.

در صورت تصویب ماده 16 الحاقی در مورد اصلاح ماده از قانون کار دیگر قرار داد دائمی با کارگران بسته نمی شد و همه قرار داد ها به صورت موقت با کارگران بسته می شد.

قاضی پور و نمایندگان حامی کارگران در خواست حذف این ماده را ارائه دادند اما حذف و اصل این ماده به تصویب به تصویب نرسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

علاوه بر این طبق ماده الحاقی 17 برای اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران بود که در صورت تصویب نهایی آن بیمه کارگران طبق لیست کارفرما صورت می گرفت این قانون بر اساس نظر نمایندگان موجب شکل گیری طیفی از کارگران مخفی که در لیست بیمه ها حضور ندارند می شود.

تعدادی از نمایندگان در جریان بررسی این ماده نیز پیشنهاد بازرسی از کارگاه ها توسط سازمان تامین اجتماعی را ارائه دادند تا از شکل گیری طبقه کارگران بدون بیمه خودداری شود اما این پیشنهاد به تصویب نرسید در پایان نمایندگان اصل و یا حذف این ماده را به تصویب نرساندند و این ماده الحاقی برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارسال شد.

متن کامل این دو ماده به شرح زیر است: 

ماده الحاقي 16- اصلاحات زير در قانون كار مصوب29/8/1369 صورت مي‌پذيرد:

الف- به ماده(7) قانون، دو تبصره به شرح زير الحاق مي‌گردد:

تبصره 3- قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پس از دريافت نظرات تشكلهاي كارگري و كارفرمايي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه مي‌شود و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد، باشد.

تبصره 4 ـ كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به مأخذ هر سال يك‌ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.

ب- بند ذيل به عنوان بند(ح) به متن ماده(10) قانون اضافه مي‌شود:

بند(ح) ـ شرايط و نحوه فسخ قرارداد

پ- بند ذيل به عنوان بند(ز) به متن ماده(21) قانون اضافه شود:

بند(ز) ـ فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش‌بيني گرديده است.

ت- متن زير به عنوان بند(ح) به شرح زير به ماده(21) قانون الحاق مي‌شود:

بند(ح) ـ كاهش توليد ناشي از تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و تغيير خط توليد، تغيير نوع محصول يا لزوم تغييرات گسترده در فناوري مطابق با مفاد ماده(9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور مصوب 26/5/1382 و اصلاحات بعدي آن و قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369

ث- ماده(25) قانون به‌شرح زير اصلاح و تبصره آن عيناً ابقاء مي‌شود:

ماده 25- هرگاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين، منعقد شده باشد، هيچ‌يك از طرفين خارج از شرايط فسخ قرارداد موضوع بند(ح) ماده(10) و بند(ز) ماده(21) به‌تنهايي حق فسخ آن را ندارند.

ج- متن زير به عنوان يك ماده به قانون الحاق مي‌شود:

ماده الحاقي- دولت موظف است ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به اصلاح روابط كار در ماده(27) قانون كار و ديگر مواد مربوطه قانونی با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) اقدام نمايد.

ماده الحاقي 17- الحاقات زیر در قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 صورت می‌گیرد:

الف- يك تبصره به ماده(38) قانون به شرح زیر اضافه مي‌شود:

تبصره- مطالبه حق بيمه در مورد پيمانهايي كه داراي كارگاه ثابت بوده و موضوع پيمان توسط افراد شاغل در همان كارگاه اجراء مي‌شود بر اساس ليست بيمه كارگاه بوده و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي‌باشند و سازمان تأمین اجتماعي مي‌بايست با استناد به ليست بيمه پرداخت‌شده مفاصاحساب اينگونه قراردادهاي پيمان را صادر نمايند.

ب- متن زير به عنوان يك ماده به قانون الحاق مي‌شود:

ماده الحاقي- نام كارفرمايان کارگاههاي مشمول تأمین اجتماعي در فهرست بيمه‌شدگان کارگاههاي مذكور درج مي‌شود و نرخ حق بيمه آنان همانند ساير بيمه‌شدگان همان کارگاهها است.ماده الحاقي 17- الحاقات زیر در قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 صورت می‌گیرد:

الف- يك تبصره به ماده(38) قانون به شرح زیر اضافه مي‌شود:

تبصره- مطالبه حق بيمه در مورد پيمانهايي كه داراي كارگاه ثابت بوده و موضوع پيمان توسط افراد شاغل در همان كارگاه اجراء مي‌شود بر اساس ليست بيمه كارگاه بوده و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي‌باشند و سازمان تأمین اجتماعي مي‌بايست با استناد به ليست بيمه پرداخت‌شده مفاصاحساب اينگونه قراردادهاي پيمان را صادر نمايند.

ب- متن زير به عنوان يك ماده به قانون الحاق مي‌شود:

ماده الحاقي- نام كارفرمايان کارگاههاي مشمول تأمین اجتماعي در فهرست بيمه‌شدگان کارگاههاي مذكور درج مي‌شود و نرخ حق بيمه آنان همانند ساير بيمه‌شدگان همان کارگاهها است.ماده الحاقي 17- الحاقات زیر در قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 صورت می‌گیرد:

الف- يك تبصره به ماده(38) قانون به شرح زیر اضافه مي‌شود:

تبصره- مطالبه حق بيمه در مورد پيمانهايي كه داراي كارگاه ثابت بوده و موضوع پيمان توسط افراد شاغل در همان كارگاه اجراء مي‌شود بر اساس ليست بيمه كارگاه بوده و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي‌باشند و سازمان تأمین اجتماعي مي‌بايست با استناد به ليست بيمه پرداخت‌شده مفاصاحساب اينگونه قراردادهاي پيمان را صادر نمايند.

ب- متن زير به عنوان يك ماده به قانون الحاق مي‌شود:

ماده الحاقي- نام كارفرمايان کارگاههاي مشمول تأمین اجتماعي در فهرست بيمه‌شدگان کارگاههاي مذكور درج مي‌شود و نرخ حق بيمه آنان همانند ساير بيمه‌شدگان همان کارگاهها است.ماده الحاقي 17- الحاقات زیر در قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 صورت می‌گیرد:

الف- يك تبصره به ماده(38) قانون به شرح زیر اضافه مي‌شود:

تبصره- مطالبه حق بيمه در مورد پيمانهايي كه داراي كارگاه ثابت بوده و موضوع پيمان توسط افراد شاغل در همان كارگاه اجراء مي‌شود بر اساس ليست بيمه كارگاه بوده و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي‌باشند و سازمان تأمین اجتماعي مي‌بايست با استناد به ليست بيمه پرداخت‌شده مفاصاحساب اينگونه قراردادهاي پيمان را صادر نمايند.

ب- متن زير به عنوان يك ماده به قانون الحاق مي‌شود:

ماده الحاقي- نام كارفرمايان کارگاههاي مشمول تأمین اجتماعي در فهرست بيمه‌شدگان کارگاههاي مذكور درج مي‌شود و نرخ حق بيمه آنان همانند ساير بيمه‌شدگان همان کارگاهها است.