محجوب در موافقت با حذف ماده 16 لایحه رفع موانع تولید:

ارتقای نظام مالی کشور که به بحث اصلاح قانون کار اختصاص دارد

مجلس

لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که به بحث اصلاح قانون کار اختصاص دارد و ماده 73 قانون برنامه توسعه٬ ماده 73 مخالف ماده 16 الحاقی می‌باشد.

نماینده مردم تهران در موافقت با حذف ماده 16 لایحه رفع موانع تولید با اشاره به ماده 73 قانون برنامه توسعه ماده 73 ٬ گفت: این ماده مخالف ماده 16 الحاقی می‌باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، علیرضا محجوب در موافقت با حذف ماده 16 الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که به بحث اصلاح قانون کار اختصاص دارد در اخطار قانون اساسی به این لایحه گفت: با اشاره به ماده 73 قانون برنامه توسعه٬ ماده 73 مخالف ماده 16 الحاقی می‌باشد.

کد N667512