فیلم/ محل اختفای عوامل حمله به مجله «شارلی ابدو»

سیاسی

گروه بین الملل: پلیس فرانسه امروز توانست «سعید کواشی» «شریف کواشی» دو عامل اصلی حمله به مجله فرانسوی «شارلی ابدو» را در منطقه «دامارتان ژول» در شمال شرق پاریس محاصره کند.

فیلم/ محل اختفای عوامل حمله به مجله «شارلی ابدو»گروه بین الملل: پلیس فرانسه امروز توانست «سعید کواشی» «شریف کواشی» دو عامل اصلی حمله به مجله فرانسوی «شارلی ابدو» را در منطقه «دامارتان ژول» در شمال شرق پاریس محاصره کند.