فیلم/ رپ خوانی یکی از عاملان حمله دیروز پاریس خواننده

سیاسی

رسانه ها فیلمی را از رپ خوانی «شریف کواچی» از عاملان تحت تعقیب حمله روز گذشته به کارکنان مجله «شارلی ابدو» منتشر کردند.

فیلم/ رپ خوانی یکی از عاملان حمله دیروز پاریس خوانندهرسانه ها فیلمی را از رپ خوانی «شریف کواچی» از عاملان تحت تعقیب حمله روز گذشته به کارکنان مجله «شارلی ابدو» منتشر کردند.