فریدم هاوس:

رژیم سعودی در آستانه فروپاشی قرار دارد

سیاسی

سازمان فریدم هاوس آمریکا با اشاره به اوضاع عربستان، رژیم سعودی را در آستانه فروپاشی توصیف کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فریدم هاوس آمریکا در مطلبی با اشاره به اینکه رژیم سعودی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است بیان کرد: عربستان در حال حاضر سخت ترین و دشوارترین برهه های تاریخ خود را می گذراند.

این سازمان اعلام کرد: عربستان با بحرانهای زیادی روبرو است.روند تحولات در منطقه به زیان امنیت ملی عربستان است.رژیم کنونی عربستان در قبال هر گونه تغییر یا اصلاحی بیش از حد حساس است و سردمداران سعودی هر گونه اصلاحات واقعی را در حکومت خطر بزرگ که تبعات فراوانی دارد می دانند.