کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران مجوز فعالیت گرفت

سیاسی

در جلسه روز گذشته کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب،به تشکل دانشگاهی "کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران" مجوز فعالیت داده شد.

کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز فعالیت گرفت.

به گزارش ایلنا، در جلسه روز گذشته کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب، به تشکل دانشگاهی "کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران" مجوز فعالیت داده شد.

گفتنی است بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در جریان تقدیر 2000 استاد از دکتر محمدرضا عارف بواسطه اقدام اخلاقی وی در انتخابات، پیشنهاد تشکیل کانون صنفی استادان داده شد که بعد از برگزاری جلسات متعدد هیات موسس و تنظیم اساسنامه در نهایت درخواست اخذ مجوز فعالیت به وزارت کشور ارسال شد که بعد از گذشت چندین ماه روز گذشته اولین تشکل صنفی استادان ایران از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز فعالیت گرفت.

کد N662657