فیلم/ بدترین آتش سوزی در استرالیا از سال 1983

سیاسی

گروه بین الملل: استرالیا در روزهای اخیر شاهد بدترین آتش سوزی ها از سال 1983 در مناطق جنوبی این کشور است. در این آتش سوزی ها صدها واحد مسکونی از بین رفته و بخش زیادی از جنگلهای این کشور نیز سوخته است.

فیلم/ بدترین آتش سوزی در استرالیا از سال 1983گروه بین الملل: استرالیا در روزهای اخیر شاهد بدترین آتش سوزی ها از سال 1983 در مناطق جنوبی این کشور است. در این آتش سوزی ها صدها واحد مسکونی از بین رفته و بخش زیادی از جنگلهای این کشور نیز سوخته است.