فیلم/ مه شدید در فرودگاه ابوظبی و تاخیر 30 ساعته پروازها

سیاسی

گروه بین الملل: مه شدید و شرایط نامساعد جوی در فرودگاه ابوظبی علاوه بر لغو برخی پروازها ، باعث شد برخی پروزاها با 30 ساعت تاخیر انجام شود.

فیلم/ مه شدید در فرودگاه ابوظبی و تاخیر 30 ساعته پروازهاگروه بین الملل: مه شدید و شرایط نامساعد جوی در فرودگاه ابوظبی علاوه بر لغو برخی پروازها ، باعث شد برخی پروزاها با 30 ساعت تاخیر انجام شود.