امیرعبداللهیان در واکنش به تمدید بازداشت شیخ سلمان:

حکومت بحرین شرایط حساس و پیچیده منطقه را درک کند

سیاست خارجی

استمرار سیاست سركوب و خشونت در بحرین نگران كننده بوده و معتقدین به روش دموكراتیك و گفتگوی ملی را ناامید و این كشور را به سمت بحران بیشتر سوق خواهد داد كه به نفع هیچ طرفی نخواهد بود.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در واکنش به تمدید بازداشت شیخ سلمان گفت:حكومت بحرین شرایط حساس و پیچیده منطقه را درك كند و هشدارهای مقامات سیاسی، مراجع دینی و خیرخواهان منطقه را جدی بگیرد.

به گزارش ایلنا، حسین امیرعبدالهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به تمدید بازداشت شیخ سلمان گفت:حكومت بحرین شرایط حساس و پیچیده منطقه را درك كند و هشدارهای مقامات سیاسی، مراجع دینی و خیرخواهان منطقه را در ازادی فوری شیخ علی سلمان دبیركل جمعیت دموكراتیك الوفاق جدی بگیرد.

وی افزود: بی تردید حكومت بحرین با نقض سیستماتیك حقوق بشر و تداوم چنین اقداماتی به افراط گرایان ادرس غلط داده و امنیت بحرین و منطقه را با مشكل مواجه می سازد.

امیرعبدالهیان خاطرنشان کرد: استمرار سیاست سركوب و خشونت در بحرین نگران كننده بوده و معتقدین به روش دموكراتیك و گفتگوی ملی را ناامید و این كشور را به سمت بحران بیشتر سوق خواهد داد كه به نفع هیچ طرفی نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه دستگیری و بازداشت شیخ علی سلمان نشانگر وجود بحران جدی در این كشور است، بیان کرد: تهران خواستار توجه به راه حل سیاسی و گفتگوی واقعی ملی برای برون رفت از بحران موجود در بحرین است

کد N660848