مقام یونانی:

بحران اوکراین در مناسبات یونان تاثیرگذار بوده است

سیاسی

معاون وزیر خارجه یونان با اشاره به بحران اوکراین گفت که این اوضاع بر روابط آتن - مسکو تاثیرگذار بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،"دیمیتریس کورکولاس" معاون وزیر امورخارجه یونان در گفتگویی همچنین تصریح کرد:بحران اوکراین تنها یک موضوع اروپایی نبوده، بلکه یک معضل بین المللی است.

وی در توضیح گفته خود اظهار داشت: بحران اوکراین در حال سرایت به کشورهای همسایه بوده و اروپا هم به طور مستقیم در این بحران درگیر شده و منافع زیادی هم در آن دارد، برای اینکه هدف اصلی از همگرایی اروپایی- تقویت صلح و همکاری در سراسر جامعه اروپایی است.

این مقام یونانی در ادامه خاطر نشان کرد: تمرکز یونان بر روی یافتن هرچه سریعتر راه حلی دیپلماتیکی برای مناقشه در اوکراین است، به نحوی که برای همه طرفین قابل قبول باشد.