دور دوم گفتگوها میان حزب الله و المستقبل امروز برگزار می شود

سیاسی

رسانه های لبنانی از دور دوم گفتگوها میان جنبش حزب الله و جریان المستقبل خبر دادند که امروز دوشنبه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اللواء نوشت دومین جلسه گفتگوها میان المستقبل و حزب الله در منطقه عین التینه بیروت برگزار می شود که دردستورکار آن، توقف تنش مذهبی سنی-شیعی در سایه خوش بینی دو طرف قرار دارد.

ناظر گفتگوهای امروز، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان است که به تحقق تفاهم برای مهار تنشها از طریق این گفتگوها خوش بین است.

سمیر الجسر عضو هیئت جریان المستقبل گفته است گفتگوها عواملی را که منجر به بروز تنش سیاسی و طایفه ای شده است از جمله شرایط سیاسی و امنیتی، بررسی خواهند کرد.

به گفته وی، موضوع ریاست جمهوری، محور دوم گفتگوی المستقبل با حزب الله خواهد بود، اما در دستورکارنشست امروز قرار ندارد و نکته مهم این است که خوش بین باقی بمانیم.

اللواء همچنین به گفتگو میان جریان ملی آزاد و گروه نیروهای لبنانی از جریانهای مسیحی لبنان اشاره کرد.

به نوشته این روزنامه، نشست انتخاب رئیس جمهوری لبنان در روز چهارشنبه آتی، به سرنوشت جلسات قبلی به سبب از حد نصاب افتادن آن دچار خواهد شد و در انتظار نتایج گفتگوهای جاری چه در عین التینه میان حزب الله و المستقبل و چه در الرابیه خواهد بود، با توجه به اینکه هنوز زمان و مکان گفتگوهای عون و جعجع مشخص نشده است و هر دو طرف در این زمینه سیاست سکوت را در پیش گرفته اند.