عضو کمیسیون عمران مجلس:

تغییر اعضای کمیسیون تلفیق نوع انحصار طلبی است

مجلس

این طرح از نظر شکل محتوا دارای مشکل است و چهار ماه پیش نیز این طرح را بررسی کردیم و امروز نیازی به بررسی آن نیست.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با طرح دو فوریت تغییر اعضای کمیسیون تلفیق مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ علیرضا خسروی در مخالفت با طرح دو فوریت تغییر اعضای کمیسیون تلفیق گفت: این طرح از نظر شکل محتوا دارای مشکل است و چهار ماه پیش نیز این طرح را بررسی کردیم و امروز نیازی به بررسی آن نیست. و اگر این اتفاق بیفتد دوباره همان ارباب و رعیتی وجود داشت اعمال می شود. و نوع انحصار طلبی ایجاد می گردد.

وی تصریح کرد: دراین رابطه دیگر کمیسیون تلفیق معنایی نخواهد داشت و کمیسیون تلفیق به کمیسیون مشترک خواهد شد.

 

 

کد N657982