سلیمی در موافقت با تغییر اعضای کمیسیون تلفیق:

کمیسیون بودجه نمی‌خواهد در ترکیب کمیسیون تلفیق اربابی کند

مجلس

در طرح و روند فعلی سه نفر از هر کمیسیون تخصصی در برابر 27 نفر از کمیسیون بودجه نمی‌توانند صدای خودشان را برسانند و قدرتی ندارند این طرح تغییر باعث می‌شود که روند بودجه‌ریزی بهتر عمل کنیم.

نماینده محلات در مجلس تاكید كرد: طرح تغییر اعضای کمیسیون تلفیق به دنبال آن نیست که کمیسیون بودجه در مجلس ارباب شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا سلیمی امروز در صحن علنی مجلس در موافقت با طرح دو فوریت تغییر اعضای کمیسیون تلفیق گفت: همانطور که نمایندگان اشاره کردند این طرح به دنبال آن نیست که کمیسیون بودجه در مجلس ارباب شود زیرا با این طرح همه اعضای هر کمیسیون می توانند در کمیسیون تلفیق حضور داشته باشند.

وی افزود: در طرح و روند فعلی سه نفر از هر کمیسیون تخصصی در برابر 27 نفر از کمیسیون بودجه نمی‌توانند صدای خودشان را برسانند و قدرتی ندارند این طرح تغییر باعث می‌شود که روند بودجه‌ریزی بهتر عمل کنیم.

نماینده محلات در مجلس با بیان اینكه من از نمایندگان درخواست دارم که به کلیت این طرح رای دهند تا بتوانیم در سال جدید آن را اجرایی کنیم، اظهار داشت: فوریت آن از این ناشی می‌شود که دولت مردم لایحه بودجه را تقدیم مجلس کردند و نیاز است برای بررسی آن این دو فوریت تصویب شود.

کد N657970